Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

Muhasebeci, işletmelerin finansal işlemlerini kaydeden, analiz eden, raporlayan ve vergi yükümlülüklerini yerine getiren kişidir. Muhasebeciler, işletmelerin gelir ve giderlerini düzenli olarak kaydederek finansal durumlarını takip ederler. Ayrıca, işletmelerin mali tablolarını hazırlar ve finansal raporları düzenli olarak gözden geçirirler.

Muhasebeciler, vergi beyannamelerini hazırlayarak ve ilgili makamlara sunarak işletmelerin vergi yükümlülüklerini yerine getirirler. Vergi mevzuatındaki değişiklikleri takip ederek, işletmelerin vergi avantajlarından yararlanmalarına yardımcı olurlar.

Ayrıca, muhasebeciler işletmelerin finansal sağlığını analiz ederler ve işletme sahiplerine finansal konularda danışmanlık yaparlar. Stratejik finansal planlama, bütçeleme ve nakit akışı yönetimi gibi konularda işletmelere destek sağlarlar.

Muhasebeciler, işletmelerin finansal bilgilerini doğru ve güvenilir bir şekilde kaydederek, işletme sahiplerinin doğru kararlar almasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda, işletmelerin finansal uygunluğunu ve uyumluluğunu sağlamak için etik kurallara ve mesleki standartlara uygun olarak çalışırlar.

Genel olarak, muhasebeciler işletmelerin finansal sağlığını güvence altına almak ve işletme sahiplerine finansal konularda danışmanlık yapmak gibi önemli bir rol oynarlar.
merhaba, ben 29 yaşındayım, internet üzerinden satış yapacağım için bir şahıs şirketi kurmayı düşünüyorum. genç girişimci desteğinden faydalanabilir miyim? eğer evetse kaç yaşına kadar bu destekten faydalanmaya devam edebilirim? teşekkürler...
Başkanlığımızca 17 Haziran 2023 tarihinde yazılı, 17-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının sonucu açıklandı.Söz konusu listeye ulaşmak için tıklayınız.
2023 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksit ödeme dönemi devam ediyor. Son gün 31 Temmuz 2023.  (Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hâli ilan edilen yerlerde deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler için ödemeler 31.8.2023 tarihine kadar yapılabilecektir.)İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,PTT şubelerine,yapabilirsiniz.İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme için tıklayınız.
banner
2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin Gelir Vergisi 2. taksit  ödeme dönemi devam ediyor. Son gün 31 Temmuz 2023.Gelir Vergisi ödemelerinizi;İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,PTT şubelerineyapabilirsiniz.İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.Ayrıntılı bilgi ve danışma için: www.gib.gov.tr  ve Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 189Verginizi ödeyebileceğiniz anlaşmalı bankaların listesi için tıklayınız.
7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya taksitler halinde ödenebilmektedir.Peşin ödeme seçeneğini tercih edenler için ödeme süresinin son günü 31 Temmuz 2023 Pazartesi’dir.Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini (Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecektir.) 31 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekmektedir.Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şarttır.Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31/7/2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecektir.Yapılandırılan borçların tamamının 31/7/2023 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak olup ayrıca;Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan  İNDİRİM,İdari para cezalarının aslından  İNDİRİM,Yapılandırılan borç, sadece fer’i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan  İNDİRİM,Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç)  İNDİRİM,yapılacaktır.Ödemelerinizi;Başkanlığımıza ait (gib.gov.tr) internet adresi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden;Anlaşmalı bankaların kredi kartları ileAnlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,Anlaşmalı bankaların;Şubelerinden,Alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.),Vergi dairesi veznelerine,PTT şubelerineyapabilirsiniz.İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya http://www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.7440 Borcunu ödemek için tıklayınız.
Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Mali Hakları

Günümüzde tüm dünya ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahip olan, anonim şirketler yönetim kurulunca temsil edilir ve yönetilir. Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin genel kurul tarafından seçilmesi ön görülebilir. Şirketin yönetimi üyeler arasında taksim edilebilir. Yönetim kurulu işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin yaptıkları bu hizmetlerinin karşılığı olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 394’üncü maddesinde görüleceği üzere, “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya yıllık kardan pay ödenebilir.’’

Gazetenizde 6 Nisan 2023 tarihinde anonim şirket yönetim kurulu başkanı ve üyelerine sağlanacak huzur hakkı miktarı ve diğer imkânlar ve vergilenmesi üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda yönetim kurulunun görevleri üzerinde duracağız. Huzur hakkı ve diğer ödemeleri belirlemede bu görevleri ve şirket için önemini bilmenin yararlı olacağı düşünülmüştür.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri

Türk Ticaret Kanunu’nun 374’üncü maddesinde yönetim kurulunun görevleri genel olarak belirtildikten sonra 375’nci maddede devredilemez görev ve yetkiler hükme bağlanmıştır.

374’üncü maddeye göre, yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Alınan kararların uygulanmasının sağlanması ve üst kontrolü da yönetim kuruluna aittir.

Devredilemez görev ve yetkiler

Yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri Kanun’un 375’inci maddesinde sayılmıştır. Devredilemez bu görev ve yetkiler;

1) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili...
Vergilendirmede Delilin Hukuka Uygunluğu

İncelemelerde idarenin dayandığı delillerin genelde hukuk, özelde vergi hukuku tarafından kabul gören delillerden olması gerekir. İdarenin hukuken muteber kabul edilmeyen bir delile dayanarak işlem yapması, hukuk devletinde düşünülemez.

Ancak delillerin hukuken kabul edilebilir olması kadar, delillerin elde ediliş biçimi de önemlidir. Hukuk devletlerinde hukuk kuralları, sadece kişiler için değil, aynı zamanda devletin tüm organları için de aynı şekilde geçerli olmak zorundadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi'nin de pek çok kararında vurguladığı gibi "hukuk devleti, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, kazanılmış haklara saygı duyarak bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, bütün eylem ve işlemleri anayasa ve hukuk kurallarına uygun ve yargı denetimine açık bulunan, yasaların üstünde yasakoyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ile anayasanın bulunduğu bilincinde olan devlettir."

Delillerin elde ediliş biçiminin önem taşıması, hukuka aykırı yoldan elde edilmiş bir delilin yargı nezdinde itibar görüp görmeyeceği sorununu da birlikte getirmektedir.

Hukuka aykırı yoldan elde edilmiş bir delilin yargıda kullanılıp kullanılamayacağı sorunu, özellikle ceza hukukunda çokça tartışılmış bir konudur. Ancak ceza hukuku açısından bu tartışma, yeni Ceza Muhakemesi Kanunu ile sona ermiştir. Yeni kanun 217/2. maddesinde kişilere yüklenen suçların ancak hukuka uygun şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebileceğini hükme bağlamakla, mahkemelerin kararlarında hukuka aykırı şekilde elde edilen delillere dayanamayacaklarını vurgulamıştır. Ayrıca kanunun 230. maddesinde mahkemelerce bu tür delillerin reddedilerek, dosya içerisinde bulunan ve hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillerin karar metninde ayrıca ve açıkça gösterilmesi gerektiğine işaret edilmiş ve nihayet 289. maddesinde "hükmün hukuka aykırı şekilde elde edilmiş delile dayanması bozma sebebi" olarak kabul edilmiştir.

Ceza hukuku açısından çokça tartışılan ve nihayet yasa düzeyinde çözüme kavuşan bu konu vergi hukuku doktrininde fazla irdelenmemiştir. Ancak bu konu, genelde kişi haklarına ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı bir durum yaratmaması için vergi hukuku açısından da değerlendirilmelidir. Vergi idaresinin elde ettiği delillerin hukuka uygunluğu, yargısal süreçte adil bir şekilde değerlendirilmeli ve hukuka aykırı delillerin kullanılması engellenmelidir. Bu şekilde vergi hukuku, hukuk devleti ilkesiyle uyumlu bir şekilde işlemelidir.
banner
merhaba herkese. bizde yıllardır içimizi dökebileceğimiz bir yer arıyorduk, nasip bugüneymiş :) güzel bir proje olmuş ellerinize sağlık. güzel bir kaynaşma ortamı içerisinde dostluklar edinebileceğimiz bir yer olması dileğiyle...
merhaba arkadaşlar, bu ay herkes tatilde olduğu için sanırım biraz rahat geçiyor gibi :) sizin işler nasıl?