Anasayfa Yeni Başlık Mesajlar Profil Ayarlar

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri ve Mali Hakları

Günümüzde tüm dünya ülke ekonomilerinde önemli bir yere sahip olan, anonim şirketler yönetim kurulunca temsil edilir ve yönetilir. Yönetim kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Esas sözleşmede, başkanın ve başkan vekilinin genel kurul tarafından seçilmesi ön görülebilir. Şirketin yönetimi üyeler arasında taksim edilebilir. Yönetim kurulu işlerin gidişatını izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin yaptıkları bu hizmetlerinin karşılığı olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun 394’üncü maddesinde görüleceği üzere, “Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya yıllık kardan pay ödenebilir.’’

Gazetenizde 6 Nisan 2023 tarihinde anonim şirket yönetim kurulu başkanı ve üyelerine sağlanacak huzur hakkı miktarı ve diğer imkânlar ve vergilenmesi üzerinde durmuştuk. Bu gün yazımızda yönetim kurulunun görevleri üzerinde duracağız. Huzur hakkı ve diğer ödemeleri belirlemede bu görevleri ve şirket için önemini bilmenin yararlı olacağı düşünülmüştür.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri

Türk Ticaret Kanunu’nun 374’üncü maddesinde yönetim kurulunun görevleri genel olarak belirtildikten sonra 375’nci maddede devredilemez görev ve yetkiler hükme bağlanmıştır.

374’üncü maddeye göre, yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Alınan kararların uygulanmasının sağlanması ve üst kontrolü da yönetim kuruluna aittir.

Devredilemez görev ve yetkiler

Yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkileri Kanun’un 375’inci maddesinde sayılmıştır. Devredilemez bu görev ve yetkiler;

1) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili...